• Ovlaštenje za projektiranje
  • Ovlaštenje za vođenje građenja
  • ISO  9001– Sustav za upravljanje kvaliteom – u ishođenju
  • ISO 14001– Sustav za upravljanje okolišem – u ishođenju
  • Ovlaštenje za rad u Ex zoni – u ishođenju

Politika i ciljevi kvalitete i zaštite okoliša dio su cjelovite poslovne politike i imaju nezamjenjivu ulogu u snaženju pozicije Društva na tržištu.

Ciljevi politike kvalitete i zaštite okoliša Društva su:

  • Jednoznačno definirati naše ugovorne i zakonske obveze i potpuno ih ispunjavati.
  • Trajno preuzimanje obveze sprječavanja onečišćenja okoliša našim djelatnostima.
  • Naši proizvodi i usluge moraju zadovoljiti najmanje one zahtjeve na kvalitetu koje tržište traži i zahtjeve norme EN ISO 9001 i EN ISO 14001.
  • Osigurati zahtjeve kriterija prikladnosti i sigurnosti za uporabu proizvoda/usluga kao i očuvanja i zaštite okoliša poštivanjem zakonskih propisa RH.
  • Brinuti da kod naših kupaca naši proizvodi i usluge zadovolje njegova očekivanja i isto stalno mjeriti i analizirati.

Za postizanje ovih ciljeva i provođenje politike kvalitete i zaštite okoliša neizostavno je potreban angažman svih zaposlenika i svih struktura Društva koji se u svom svakodnevnom radu trebaju rukovoditi prema slijedećim načelima:

Kupac je u središtu ciljeva i politike kvalitete Društva. Kupac je bitan učesnik u postavljanju zahtjeva na kvalitetu proizvoda / usluga. On određuje da li naš proizvod / usluga ispunjava postavljene zahtjeve, odnosno ocjenjuje prikladnost za uporabu, o čemu se u  Društvu kroz različite metode mjerenja i analiza vodi stalna briga. Svoj odnos prema kupcu gradimo na međusobnom povjerenju i učinkovitom rješavanju njegovih potreba na provođenju politike upravljanja okolišem.

Dobavljači / kooperanti su vrlo značajan element u postizanju kvalitete naših proizvoda / realizaciji usluga. Zbog toga posebnu važnost posvećujemo izboru dobavljača / kooperanata standardiziranim metodama i postupcima.

Uprava Društva je ovlaštena i odgovorna za definiranje i provođenje politike i ciljeva kvalitete i zaštite okoliša. S ciljem razvoja i poboljšanja sustava kvalitete i zaštite okoliša, Društvo redovito provodi ocjenjivanje integriranog sustava sa naglaskom na stalna poboljšanja i usuglašavanja sa europskim normama koje reguliraju to područje.

Zaposlenici Društva temeljni su pokretači sustava kvalitete i zaštite okoliša. Oni izravno, svojim osobnim znanjem i zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve. Svaki zaposlenik, u okviru svojih ovlaštenja, odgovoran je za kvalitetu svoga rada i način postupanja sa okolišem. Kako bi zaposlenici mogli odgovoriti tim zahtjevima vodit će se stalna briga o izobrazbi zaposlenika i promicati spoznaju o važnosti kvalitete proizvoda i usluga i odgovorni odnos prema zaštiti okoliša u Društvu i široj zajednici.